FOX Sports Outdoors (Southeast) - Lake Texoma Trophy Blue Catfish

FOX SPORTS OUTDOORS (SOUTHEAST)

Lake Texoma Trophy Blue Catfish

Episode 38 Season 15


2017

Trophy blue catfish fishing from Lake Texoma on the Oklahoma/Texas border.

More Episodes


"